Algemene voorwaarden

 1. Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk anders te zijn overeengekomen, zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle diensten die MIJNRALLY, gevestigd te 8660 De Panne, Lijnvissersstraat 21, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BTW BE 0700.313.274 (hierna “MIJNRALLY”) verstrekt aan U (hierna de “Opdrachtgever”). Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever. De eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever dienen dus als niet bestaande beschouwd te worden, behoudens schriftelijke en door MIJNRALLY expliciet ondertekende vrijstelling.
 2. Offertes zijn geldig voor een periode van 30 kalenderdagen vanaf de offertedatum. Opgegeven prijzen zijn steeds prijzen exclusief BTW tenzij anders vermeld. BTW en eventuele taksen zijn ten laste van de Opdrachtgever.
 3. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de door hem of namens hem verstrekte gegevens, alsook voor de tijdige overlegging ervan. De Opdrachtgever is gehouden MIJNRALLY te informeren omtrent alle feiten en de omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht.
 4. Adviezen en informatie worden door MIJNRALLY steeds naar best vermogen gegeven. Alle inlichtingen of mededelingen worden ten titel van inlichting meegedeeld en hebben geen enkele verbindende waarde.
 5. Elke bestelling betekent aanvaarding door de Opdrachtgever van de voorwaarden van MIJNRALLY.
 6. Wanneer een prijsofferte van MIJNRALLY ondertekend wordt door de Opdrachtgever, wordt een volledige en rechtsgeldige overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen. Pas na deze ondertekening dient MIJNRALLY tot uitvoering van de offerte over te gaan.
 7. De door MIJNRALLY opgegeven uitvoeringstermijnen zijn indicatief en nooit bindend. De uitvoering kan slechts geschieden na betaling van het desgevallend overeengekomen voorschot en na ondertekening en terugzending van alle tot de opdracht dienstige stukken, waaronder de offerte. Indien een voorschot wordt overeengekomen, kan de Opdrachtgever dit pas aanrekenen op de laatste betalingsschijf die hij aan MIJNRALLY dient te voldoen.
 8. MIJNRALLY kan beroep doen op de diensten van derden of deskundigen in de uitoefening van de haar toevertrouwde opdracht. MIJNRALLY is niet aansprakelijk voor de dienstverlening of handelingen van deze derden en/of deskundigen en dit ongeacht of de kosten van de derde of deskundige rechtstreeks aan de Opdrachtgever dan wel via MIJNRALLY aan de Opdrachtgever worden doorgefactureerd.
 9. Facturen moeten binnen een termijn van 15 kalenderdagen na factuurdatum betaald worden, tenzij anders vermeld op de factuur. Betwistingen van facturen dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen een termijn van 8 kalenderdagen na factuurdatum MIJNRALLY te bereiken. Bij ontstentenis van een tijdig of geldig protest gaat de Opdrachtgever onvoorwaardelijk akkoord met de factuur. Bij gebreke van tijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd van 12 % per jaar tot de datum van effectieve betaling alsook een conventionele schadevergoeding forfaitair begroot op 10 % van de onbetaalde bedragen met een minimum van 90 EUR. De schadevergoeding omvat (maar is niet beperkt tot) de invorderingskosten. In het geval de werkelijke schade hoger ligt, kan MIJNRALLY steeds de werkelijke geleden schade terugvorderen.
 10. Indien de Opdrachtgever kennelijk in gebreke blijft zijn verbintenissen te voldoen, waaronder niet-limitatief begrepen wordt de niet (tijdige) betaling van facturen, kennelijk onvermogen of faillissement, is MIJNRALLY gerechtigd om de dienstverlening onmiddellijk stop te zetten of op te schorten, zonder dat dit enige gevolgen kan hebben op het gebied van aansprakelijkheid van MIJNRALLY voor de daaruit voortvloeiende schade. Evenmin kan DIGITALLDESIGN in dergelijke situatie (i) verplicht worden tot terugbetaling van voorschotten of vergoedingen voor gepresteerde diensten of (ii) het recht verliezen op vergoeding voor gepresteerde diensten. MIJNRALLY is in alle omstandigheden gerechtigd op de betaling van de vergoedingen en kosten m.b.t. de reeds geleverde prestaties.
 11. De door MIJNRALLY geleverde diensten worden uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever geleverd. Derden kunnen geen rechten putten uit de door MIJNRALLY verstrekte of geleverde diensten. In ieder geval vrijwaart de Opdrachtgever DIGITALLDESIGN voor alle schade (met inbegrip van gevolgschade, schade ingevolge verlies van een kans of de verdedigingskosten) ten aanzien van enige derde die de Opdrachtgever zou aanspreken.
 12. Indien de factuur op vraag van de Opdrachtgever op naam van een derde wordt uitgeschreven, blijft de Opdrachtgever-medecontractant verantwoordelijk voor de betaling ervan.
 13. MIJNRALLY verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van MIJNRALLY zijn middelenverbintenissen. MIJNRALLY is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de Opdrachtgever.
 14. MIJNRALLY is voor de uitvoering van haar opdracht enkel aansprakelijk voor grove of opzettelijke fout. MIJNRALLY is uitsluitend aansprakelijk voor de werkelijk geleden materiële schade die een rechtstreeks en exclusief het gevolg is van een grove of opzettelijke fout door MIJNRALLY in de uitoefening van haar opdracht begaan. Een eventuele aansprakelijkheid, hetzij contractueel, hetzij extracontractueel is in ieder geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de Opdrachtgever betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van MIJNRALLY. De totale aansprakelijkheid van MIJNRALLY, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de Opdrachtgever aan MIJNRALLY werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
 15. MIJNRALLY is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de door de Opdrachtgever aangeleverde materialen (inclusief beeldmateriaal), evenals voor de inhoud die de Opdrachtgever zelf op zijn systemen (bijvoorbeeld website) plaatst. De Opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat het aangeleverde materiaal geen inbreuk vormt op enige intellectuele eigendomsrechten of wettelijke bepalingen.
 16. Alle door MIJNRALLY verstrekte producten of diensten mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van MIJNRALLY niet worden bewerkt of verwerkt in andere (online) drukwerken, websites, et cetera dan de (online) drukwerken, website, et cetera waarvoor de producten of diensten oorspronkelijk geleverd zijn.
 17. De door MIJNRALLY verstrekte ideeën, concepten, (proef)- ontwerpen, beeldmaterialen, et cetera blijven eigendom van MIJNRALLY.
 18. MIJNRALLY behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 19. Gegevens (teksten, foto’s, illustraties, et cetera) die door de Opdrachtgever zijn aangeleverd, worden geacht in regel te zijn met de geldende wetten inzake intellectuele eigendomsrechten. MIJNRALLY is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke haar door of vanwege de Opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. De Opdrachtgever dient zelf de nodige onderzoeken te verrichten naar het bestaan van deze rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten, portretrechten, et cetera van derden.
 20. De Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de door DIGITALLDESIGN voor de Opdrachtgever ontwikkelde producten worden opgenomen in het referentieportfolio van MIJNRALLY en kunnen gebruikt worden als promotiemateriaal en onder meer kunnen gepubliceerd worden op de website van MIJNRALLY of op sociale media, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt verzocht door de Opdrachtgever.
 21. De nietigheid of vernietiging van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Een schriftelijk overeengekomen afwijking van één of meerdere bepalingen laat de toepassing van de overige bepalingen onverlet. MIJNRALLY behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te allen tijde en eenzijdig te wijzigen. Dergelijke wijziging geldt voor de bestaande en nieuwe overeenkomsten.
 22. De rechtsverhoudingen tussen de Opdrachtgever en MIJNRALLY zijn exclusief onderworpen aan Belgisch recht. De rechtbanken van Veurne zijn exclusief bevoegd om te oordelen over geschillen tussen de Opdrachtgever en MIJNRALLY.

Een reactie achterlaten